Eestvedajana on seni tegutsenud Startup Estonia, tänu kellele on meil tugev ja koostöine hariduse innovaatorite kogukond. Korraldab regulaarselt enesega toimetuleku pühalikke koosolekuid ja organiseerib enesega toimetuleku rühmi. Väärtuspunktide maksimummäär on 80 punkti.

Account Options

Taotlusvoorude väljakuulutamine 1 Rakendusüksus kuulutab välja alameetme abikõlblikkuse perioodi jooksul projekti taotluse esitamiseks avatud taotlusvoorud lähtudes rakendusasutuse kirjalikus ettepanekus toodud alameetme raames toetatavate tegevuste valdkondlikust jaotusest ja nende valdkondade eelarvetest ning projektide abikõlblikkuse perioodist.

Taotlusvoor kuulutatakse välja vähemalt 30 kalendripäeva enne projekti taotluste esitamise tähtpäeva. Nõuded taotlusele 1 Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele: 1 taotlus on esitatud õigeaegselt alameetme tingimustes ettenähtud korras ja vormis; 2 toetust taotletakse alameetme tingimustes sätestatud toetatavale tegevusele ning nimetatud tegevuse elluviimiseks kavandatud kulud on kooskõlas abikõlblikkuse reeglitega; 3 taotlus vastab käesoleva määruse §-des 7 ja 8 sätestatule; 4 taotluses sisalduva projekti tegevused planeeritakse lõpetada hiljemalt taotlusvooru väljakuulutamise teates näidatud tähtpäevaks; 5 taotletav toetus ei sisalda kulu, mille hüvitamiseks on varem saadud riigieelarvelisi, Euroopa Liidu või muid välisabi vahendeid; 6 taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged; 7 taotluses esitatud partner vastab käesoleva määruse § 9 lõikes 3 sätestatule; 8 taotluse on allkirjastanud taotleja esindusõiguslik isik.

Paberkandjal esitatud taotlusele tuleb lisada selle elektrooniline koopia.

Enesega toimetuleku õpetus ja põhimõtted

Taotleja vastutab paberkandjal taotluse ning selle elektroonilise koopia samasuse eest. Taotluste menetlemine 1 Taotluse menetlemine koosneb toetuse taotluse registreerimisest, taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollist, taotluse hindamisest ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest.

Põhjendatud juhtudel võib rakendusüksus pikendada menetlemise tähtaega kuni 15 tööpäeva. Rakendusüksuse kohustused ja õigused taotluste menetlemisel 1 Rakendusüksus on kohustatud: 1 tegema taotluste vormid ja juhendmaterjalid õigeaegselt kättesaadavaks oma veebilehel; 2 vastu võtma ja registreerima taotluse oma dokumendihaldussüsteemis; 3 tegema taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrolli hiljemalt 20 tööpäeva jooksul taotlusvooru väljakuulutamise teates sätestatud taotluse esitamise tähtpäevast; 4 edastama nõuetele vastavuse kontrolli läbinud taotlused hindamiseks; 5 korraldama taotluste hindamist; 6 teavitama taotlejaid taotluste hindamise tulemustest; 7 andma taotlejatele juhiseid edasisteks toiminguteks; 8 tegema taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused.

Haridus ja suurendamine liige

Ühe taotluse raames antakse kõigi puuduste kõrvaldamiseks aega kokku kuni 10 tööpäeva. Taotluse vastavuse kontrollimisel ei pea rakendusüksus arvestama muudatustega, mida toetuse taotleja teeb lisaks rakendusüksuse osutatud puuduste kõrvaldamisele.

Taotlusvoorude väljakuulutamine 1 Rakendusüksus kuulutab välja alameetme abikõlblikkuse perioodi jooksul projekti taotluse esitamiseks avatud taotlusvoorud lähtudes rakendusasutuse kirjalikus ettepanekus toodud alameetme raames toetatavate tegevuste valdkondlikust jaotusest ja nende valdkondade eelarvetest ning projektide abikõlblikkuse perioodist. Taotlusvoor kuulutatakse välja vähemalt 30 kalendripäeva enne projekti taotluste esitamise tähtpäeva. Nõuded taotlusele 1 Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele: 1 taotlus on esitatud õigeaegselt alameetme tingimustes ettenähtud korras ja vormis; 2 toetust taotletakse alameetme tingimustes sätestatud toetatavale tegevusele ning nimetatud tegevuse elluviimiseks kavandatud kulud on kooskõlas abikõlblikkuse reeglitega; 3 taotlus vastab käesoleva määruse §-des 7 ja 8 sätestatule; 4 taotluses sisalduva projekti tegevused planeeritakse lõpetada hiljemalt taotlusvooru väljakuulutamise teates näidatud tähtpäevaks; 5 taotletav toetus ei sisalda kulu, mille hüvitamiseks on varem saadud riigieelarvelisi, Euroopa Liidu või muid välisabi vahendeid; 6 taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged; 7 taotluses esitatud partner vastab käesoleva määruse § 9 lõikes 3 sätestatule; 8 taotluse on allkirjastanud taotleja esindusõiguslik isik. Paberkandjal esitatud taotlusele tuleb lisada selle elektrooniline koopia. Taotleja vastutab paberkandjal taotluse ning selle elektroonilise koopia samasuse eest.

Taotluste hindamine 1 Rakendusüksus kinnitab rakendusasutuse ettepanekul taotluste hindamiseks hindamiskogu, mille koosseisu kuulub vähemalt 13 liiget, ning nimetab rakendusasutuse ettepanekul hindamiskogu liikmete hulgast hindamiskogu juhi. Rakendusüksus kinnitab hindamiskogu töökorra, hindamislehe ja hindamisjuhendi. Iga taotlust peab hindama vähemalt 7 hindamiskogu liiget.

Haridus ja suurendamine liige

Kui hindamiskogu liige on seotud hinnatava projekti ettevalmistamise või elluviimisega või toetuse taotleja või projekti partneriga, kohustub ta viivitamatult teavitama hindamiskogu juhti huvide konfliktist ning ennast selle taotluse hindamisest taandama. Hindamislehe allkirjastavad kõik taotlust hinnanud hindamiskogu liikmed.

  • Mis on koige suurem liiki suurus
  • EHL UUDISKIRI: Tähistame rahvusvahelist hariduse päeva - Eesti Haridustöötajate Liit

Sellisel juhul tuuakse konsensuslikul hindamislehel taotluse osalises mahus rahuldamise ettepaneku põhjendused ning vähendatav summa. Samuti võib hindamiskogu juht otsustada jätta kohustustega katmata vahendid käimasolevas taotlusvoorus kasutamata.

Nimetatud otsuse edastab hindamiskogu juht rakendusüksusele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates taotluste paremusjärjestuse kinnitamisest. Juhul kui tulemus on ikka võrdne, eelistatakse taotlust, mida hindamiskogu on käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 1 sätestatud kriteeriumi osas kõrgemalt hinnanud. Kui ka seejärel on tulemus võrdne, heidetakse taotluste vahel liisku.

Haridus ja suurendamine liige

Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine 1 Rakendusüksus teeb taotluse täieliku rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse. Ülejäänud taotluste suhtes teeb rakendusüksus taotluse rahuldamata jätmise otsuse. Taotluse osalise rahuldamise ettepanekus teavitatakse taotlejat osalise rahuldamise tingimustest ning põhjustest.

  • Kuidas suurendada oma korgust liikme video
  • Eesti juhtivad hariduse edendajad valmistuvad maailma vallutama : Õpetajate Leht

Ettepanekule lisatakse kinnituskiri, mille allkirjastamisega kinnitab taotleja, et ta on nõus toetust taotluse osalise rahuldamise ettepanekus sätestatud tingimustel vastu võtma. Taotluse menetlemise Haridus ja suurendamine liige pikeneb kinnituskirja tagastamisele kulunud aja võrra. Kinnituskirja tähtaegselt tagastamata jätmist käsitleb rakendusüksus taotleja toetusest loobumisena.

Haridus ja suurendamine liige

Taotluse rahuldamise otsus 1 Taotluse rahuldamise otsuses täpsustatakse toetuse saaja õigusi ja kohustusi ning kehtestatakse tingimusi, sätestades vähemalt: 1 otsuse tegemise kuupäeva; 2 otsuse tegemise põhjenduse ja aluse; 3 toetuse saaja; 5 toetuse maksimaalse suuruse summana ja määrana projekti abikõlblikest kuludest; 6 omafinantseeringu suuruse summana ja määrana projekti abikõlblikest kuludest; 7 projekti abikõlblikkuse perioodi; 9 väljamakse taotluste esitamise korra; 10 toetuse tagasinõudmise alused; 11 aruannete esitamise tähtajad; 12 vajadusel info toetuse kui vähese tähtsusega abi kohta käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud Euroopa Komisjoni määruse mõistes.

Taotluse rahuldamise otsuse muutmine Kuidas suurendada seksuaalset keha toimimise kaudu Toetuse saaja teavitab rakendusüksust viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada projekti elluviimist või toetuse saaja kohustuste täitmist vastavalt taotluse rahuldamise otsusele, ning vajadusel esitab taotluse rahuldamise otsuse muutmise taotluse.

Tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks kasutatud aja võrra.

Haridus ja suurendamine liige

Küsimine käesoleva määruse tähenduses on kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis pöördumine Haridus ja suurendamine liige pakkujate poole. Toetuse väljamaksete tegemine 1 Toetuse väljamaksed tehakse rahandusministri 1. Toetuse saaja esitab järgmise aasta väljamaksete prognoosi jooksva kalendriaasta Juhul kui esitatud dokumentides on puudusi, pikeneb kontrollimise tähtaeg toetuse saaja poolt puuduste kõrvaldamiseks kasutatud aja võrra.

Haridus ja suurendamine liige

Väljamakse tegemiseks või väljamakse kinni katmise aruande kinnitamiseks peab toetuse saaja puudused kõrvaldama rakendusüksuse poolt määratud tähtpäevaks. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel on rakendusüksusel õigus toetuse väljamaksmisest osaliselt või täielikult keelduda. Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine 1 Projekti aruandevormi koostab ja kinnitab rakendusüksus, kooskõlastades vormi eelnevalt rakendusasutusega. Toetuse saaja esitab projekti aasta- ja lõpparuande rakendusüksusele.