Millises suuruses toimetulekutoetust makstakse? Taotlus toimetulekutoetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks linna- või vallavalitsusele, kelle haldusterritooriumil asub toetuse taotleja tegelik elukoht. Kui toimetulekutoetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige hakkab saama töist sissetulekut ning enne seda oli talle vähemalt kahel järjestikusel kuul määratud toimetulekutoetus, mille arvestamisel ei võetud arvesse töist sissetulekut, ei arvata töise sissetuleku saamisele vahetult järgnevatel kuudel toimetulekutoetuse arvestamisel üksi elava isiku või perekonna sissetulekute hulka kahel kuul protsenti töisest sissetulekust ja seejärel neljal kuul 50 protsenti töisest sissetulekust. Toimetulekutoetuse suurus sõltub järgnevatest asjaoludest: üksi elava isiku või perekonna sissetuleku suurusest üldjuhul lähtutakse eelmise kuu sissetulekust, teatud juhtudel võetakse arvesse viimase kuue kuu sissetulek ; jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurusest eluasemekulud kuuluvad toimetulekutoetuse vahenditest katmisele sotsiaalselt põhjendatud normi ning kohalike omavalitsuste kehtestatud piirmäärade raames ; toimetulekupiirist. Avalduses tuleb põhjendada, milleks täpselt raha kulutati või kulutatakse. Kui jagada toetuseraha kõigi linnaosas elavate, meile teadaolevate abivajajate vahel võrdselt, tuleb aastaseks toetuseks krooni.

Toetust nimetatakse ühekordseks sellepärast, et see määratakse esitatud avalduse peale ja makstakse korraga välja.

  1. Toetuse piirmäär tähendab suurimat võimalikku toetust > Põhja-Tallinna veebileht > Tallinn
  2. Liikme suurus parast abstinensust
  3. Kas on voimalik suurendada joodi liiget
  4. Toimetulekutoetus Kellel on õigus toimetulekutoetusele?
  5. Sotsiaaltoetused Toimetulekutoetus Toimetulekutoetust on õigus taotleda üksi elaval isikul või perekonnal, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad kehtivat elamisluba ja kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris määratletud Meremäe vald.
  6. Toimetulekutoetuse KKK | Sotsiaalministeerium

Toetuse määramise aluseks on perekonna sissetulek, st kõigi ühes eluruumis elavate isikute, aga ka eraldi elavate pereliikmete sissetulekud kokku. Reeglina määratakse toetus isikutele, kelle perekonna netosissetulek kättesaadav raha on esimese pereliikme kohta väiksem kehtivast miinimumpalgast ehk praegu alla krooni ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 75 protsenti kehtivast miinimumpalgast ehk alla krooni.

Iga pereliikme sissetuleku summa Milline liikme suurus majanduskasvuga on 180 cm

Nende puhul lähtutakse tavapärasest perekonna koosseisust, mille kohaselt loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud; esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased; muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine. Kuidas toimida olukorras, kus perekonna või mõne perekonnaliikme tegelik elukoht ei ühti rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmetega?

  • Toimetulekutoetus
  • Toimetulekutoetus | Sotsiaalministeerium

Toimetulekutoetuse määramisel tuleb lähtuda üksi elava isiku või perekonna tegelikust elukohast. Juhul, kui perekonna või mõne perekonna liikme rahvastikuregistri järgne elukoht ei kattu tegeliku elukohaga, tuleks lähtuda tegelikest elukohaandmetest.

Kui toimetulekutoetust taotleva perekonna elukohta on rahvastikuregistri andmetel registreeritud ka mõni teine isik, kes seal tegelikult ei ela ning kes pole perekonna liige, siis sellist isikut toetuse määramisel arvesse ei võeta. Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus, milles märgitakse ära toetuse määramisel arvessevõetavate isikute taotleja ja tema perekonnaliikmed nimed, nende isikukoodid või sünniajad ja sotsiaalsed seisundid.

Alates Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduse rahuldamiseks.

Iga pereliikme sissetuleku summa Suurenda liikme video oppetunde alla

Toimetulekutoetuse määramisel on olulised perekonnaliikmete arv, pere sissetulekud, eluasemekulutused ja eluaseme suurus ruutmeetrites. Taotlusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad üksi elava inimese või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust.

Iga pereliikme sissetuleku summa Liikme suuruse patoloogia

Kui mõne sissetuleku liiki või suurust ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja seda oma allkirjaga. Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel kaetakse ka eluasemekulud, siis lisab ta taotlusele dokumendid, mis tõendavad: eluruumi kasutamise õigust esitatakse esmapöördumisel ja eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel ; toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavaid jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid.

Kes on õigustatud toimetulekutoetust saama? Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Kohalik omavalitsus võib teatud juhtudel siiski jätta toimetulekutoetuse määramata ka neile inimestele, kelle sissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla toimetulekupiiri.

Toetuse esmakordsel taotlemisel või järgmisesse loetellu kuuluvate esemete koosseisu muutumise korral esitatakse lisaks kirjalik loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed: kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid; väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.

Vaidlustamine Toimetulekutoetuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus 30 päeva jooksul otsuse teadasaamise päevast arvates esitada vaie kohaliku omavalitsuse üksusele või sama tähtaja jooksul esitada kaebus halduskohtule.

Language switcher

Kust saab täiendavat teavet? Alalise eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevusi ei arvata eelnimetatud kulude hulka ja se ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt. Toimetulekutoetus määratakse jooksvaks kuuks.

Toetuse piirmäär tähendab suurimat võimalikku toetust Mart-Peeter Erss Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Kahjuks on paljud lugejad avaldatust valesti aru saanud. Nimelt pöördusid seoses artikliga sotsiaalhoolekande osakonna poole mitmed linnaosa elanikud palvega maksta enesele ettenähtud piirmäär kohe välja. Mõned nõudsid ka eelmiste aastate eest saamata summade kohest ülekandmist.