Väljavõttele ei pea lisama otsuse suhtes eriarvamusele jäänud isiku eriarvamust, kirjalikke ettepanekuid ja avaldusi. Selliste ametite või ülesannete loetelu puudub ning teadaolevalt ei ole seda ka väga tihti praktikaga sisustatud. Lisaks sellele, on soovitatav kirjalikult sõlmida ärisaladuse hoidmise ja konkurentsikeelu kohustus.

Töölepingu seaduse § 1 lg 5 sätestab selgelt, et töölepingu kohta sätestatut ei kohaldata juriidilise isiku juhtorgani liikmele ettevõtte juhatus või nõukogu.

Seega ei näe seadusandja juhatuse liiget nõrgema osapoolena, keda oleks tarvis kaitsta.

Language switcher

Juhatuse liikme leping Eeldatakse, et juhatuse Kuidas suurendada ja pikendada peenise näol on tegemist professionaaliga, kes on võimeline pidama lepingulisi läbirääkimisi ja kaitsma ise oma huvisid.

Eesti seaduste kohaselt ei ole juhatuse liikme lepingu näol tegemist eriliigilise lepinguga. Riigikohus on selgitanud, et õiguslik suhe ettevõtte ja juhatuse liikme vahel on oma olemuselt sarnane käsunduslepinguga, mille kaudu lepivad pooled kokku kindlate ülesannete täitmises teatud aja jooksul ning millele kohalduvad võlaõigusseaduse VÕS sätted, mis reguleerivad käsunduslepingu kehtivust.

Juhatuse liige ei ole robot Ühest küljest, annab seadus juhatuse liikmetele laiad volitused ning vabaduse ise oma tegemiste üle otsustada.

Mida liige mojutab liige

Teisest küljest, ei ole juhatuse liikmetel õigust juriidilisele kaitsele ega sotsiaalsele garantiile, nagu see on ette nähtud töötajatele. Kui seadusandja silmis on juhatuse liige nagu robot, kes on alati valmis oma töökohustusi täitma, vastutab igal ajal kogu ettevõtte tegevuse eest, on väsimatu, ei vaja puhkust ega jää haigeks, siis tegelikus elus on inimvõimetel siiski teatud piirid.

Mida liige mojutab liige

Ettevõtetel ja juhatuse liikmetel on alati vastastikused ootused, kuid neil võivad olla erinevad arusaamad hästi tehtud Mida liige mojutab liige ning saavutustest.

Ebameeldivate üllatuste vältimiseks oleks mõistlik sõlmida kirjalik leping, kus on juhatuse liikme ja ettevõtte vaheline suhe võimalikult täpselt reguleeritud.

Eriti oluline on see olukorras, kus juhatuse liikmed ei ole sama ettevõtte omanikud. Juhatuse liikme vaatepunktist oleks mõistlik enne ametisse asumist sõlmida kirjalik leping, et tagada omale sellega piisav õiguskaitse.

Navigeerimismenüü

Milles tasuks kokku leppida juhatuse liikme lepingus? Juhatuse liikme leping sisaldab enamasti samu alapunkte, mida võib leida ka töölepingust.

Mida liige mojutab liige

Siiski on oluline meeles pidada, et ettevõte ja juhatuse liige ei tohi nõustuda selliste sätete kohaldamisega, mis on eranditult omased vaid töölepingule. Näiteks, sätestab äriseadustiku § lg 5, et juhatuse liikme lepingu ülesütlemisele kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu ülesütlemise kohta sätestatut. Juhatuse liikme lepinguga oleks mõistlik reguleerida järgmisi küsimusi: -sätestada tööülesanded, sealhulgas ülesannete jaotumine juhatuse liikmete vahel; -täpsustada ülesannete täitmise tingimusi, mis tulenevad äriühingu põhikirjast ja seadusest; -reguleerida volitusi, mille hulka kuuluvad ettevõttesisesed piirangud esindusõiguse teostamiseks ning tehingute tegemiseks; -reguleerida töötasu, sealhulgas juhatuse liikme boonused ja tagasimaksed firma auto, mobiiltelefoni kompensatsioon jne ; -reguleerida töö- ja puhkeaja tingimusi; -vastutuse alused; -reguleerida lepingu ennetähtaegse lõpetamise tingimused, ning sellest tingitud hüvitiste maksmine.

Lisaks sellele, on soovitatav kirjalikult sõlmida ärisaladuse hoidmise ja konkurentsikeelu kohustus.

Riigikogu liikme hea tava

Juhatuse liikme lepingu võib allkirjastada üksnes ettevõtte poolt selleks määratud esindaja. Seadus ei keela juhatuse liikmel teha samas Mida liige mojutab liige lisaks veel mõnda teist tööd.

Mida liige mojutab liige

Seega saab mõnel juhul äriühingu juhatuse liige töötada samas ettevõttes ka töölepingu alusel. See on võimalik ainult tingimusel, et töö, mida juhatuse liige teeb ei ole kuidagi seotud tema poolt juhatuse liikmena täidetavate ülesannete ega kohustustega. Näiteks, saab hambakliiniku juhatuse liige lisaks ettevõtte juhtimisele teha ka hambaarsti tööd.

Prindi Riigikogu liikme hea tava Riigikogu liikme hea tava põhimõtete väljatöötamise algataja oli Riigikogu juhatus ja fraktsioonide esindajad kiitsid Riigikogu liikme hea tava põhimõtted heaks

Sellistel juhtudel sätestatakse ettevõte juhatuse liikme kohustuste täitmisega seotud ülesanded juhatuse liikme lepingus ning hambaarsti kohustustega seotud ülesannete täitmiseks sõlmitakse eraldi tööleping. Artikkel on esialgselt avaldatud väljaandes Focus.