Need programmid või meetmed on alati kättesaadavad menetluse käigus, vanglas ja väljaspool vanglat riigisiseses õiguses sätestatud tingimuste kohaselt. Tema ei pannud daamile kätt püksi. Ratifitseerimis- ja heakskiitmiskirjad antakse hoiule Euroopa Nõukogu peasekretärile. Artikkel 35 — Vestlused lapsega 1 Konventsiooniosaline võtab vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et: a vestlused lapsohvriga toimuvad põhjendamatu viivituseta pärast asjaoludest teatamist pädevatele asutustele; b vestlused lapsohvriga toimuvad vajaduse korral selleks loodud või kohandatud ruumides; c vestlust lapsohvriga juhib või selle juures viibib selleks koolitatud spetsialist; d samad isikud juhivad võimaluse ja vajaduse korral kõiki lapsohvriga peetavaid vestlusi; e vestlusi peetakse võimalikult vähe ja kuivõrd see on hädavajalik kriminaalmenetluse eesmärgil; f lapsohvriga võib kaasas olla tema esindaja või vajaduse korral tema valitud täiskasvanu, kui kõnealuse isiku suhtes ei ole tehtud vastupidist põhjendatud otsust. Grupi tegevus on tundliku teema tõttu kõrvalistele varjatud, kuid aastane Kadri nõustus kolmapäeval "Pealtnägijas" oma lugu avalikult jagama, et öelda saatusekaaslastele — te ei ole üksi. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõestatud ärakirjad kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele, konventsiooni väljatöötamises osalenud mitteliikmesriikidele, Euroopa Ühendusele ja konventsiooniga ühinema kutsutud riikidele.

Suurem seksuaalne liige

Müüt: Seksuaalvägivalda esineb harva Fakt: Seksuaalvägivald on Eestis levinud kuritegu. Suurem risk seksuaalvägivalda kogeda on noortel naistel, kuid seksuaalvägivalda kogevad ka mehed. Ligi pooled viimase 12 kuu jooksul seksuaalvägivalda kannatanutest on vanuses 16—17 aastat ENTU Vaata ka: link seksuaalvägivalla ülevaatele estl lehel.

Suurem seksuaalne liige

Vägistamise ohvriks langevad teatud tüüpi naised Fakt: Iga inimene võib vägistamise ohvriks langeda. Selline hoiak soosib ohvrit süüdistavat hoiakut, selle asemel, et näha ründajat vastutavana oma käitumise eest. Suurem risk seksuaalvägivalda kogeda on noortel naistel. Eestis läbiviidud uuringute põhjal saab väita, et seksuaalvägivalla riskitegur on teismeliseiga, mil suur osa seksuaalvägivallast toimub nn kohtinguvägivallana, ning seksuaalvägivalda esineb rohkem vene emakeelega elanikkonna seas.

Suurem seksuaalne liige

Fakt: Ka mehed saavad langeda vägivalla ohvriks, kuigi rõhuv enamus seksuaalvägivalla ohvritest naised ja selle toimepanijatest mehed. Mees-ohvrite puhul on seksuaalvägivalla toimepanijateks enamasti samuti mehed.

Suurem seksuaalne liige

Müüt: Vägistaja on Suurem seksuaalne liige inimene Fakt: Erinevalt laialt levinud arvamusest, ei ole seksuaalvägivalla toimepanijaks tihti võõras, vaid tuttav inimene, sageli abikaasa, elukaaslane, endine või praegune seksuaalpartner. Vaid ühel neljandikul seksuaalvägivalla juhtudest on toimepanijaks võõras isik. Seksuaalvägivald pannakse enamasti toime ilma jõudu kasutamata, küll aga kasutatakse kõiki muid surve avaldamise meetodeid.

Suurem seksuaalne liige