Mikesch Singh ütles, et ta kontrollis Bussi ajal asjaolu, mis ei olnud seotud enda meeles. Veediir, 47 Kent VQ.

Page 4 Page text m Me il. Vhargi esinduse ti tassul A. Veem, kes oli saabunud New Yorki. Ta mrkis, et oikumeenili- se liikumise kaudu on Eesti Ey. Nd on Eestist saa- bmjud uiis suurem levaade kir i - kute olukorrast, mida tahetakse levitada. Balti koost cn muutnud Inten- svseanaks.

Prafi- O. K a r i juhib thelepanu asja- raalia Eesti laevadeks.

Vaba Eestlane, July 9, 1987, page 8

Nm- laste hingu soovi, et Rootsi eestlaste tegevusest ja probleemidest kneles R E E esi- mees prof. Kiku on Vastates U. Professor Kanti eluknla kustutas yhjahaigus, mle all ta oli kaiinatanud juba pikemat aega. Professor Kant ttas pagulaspe- rioodil ppejuna ILundis ning oli seal ka majandusgeograafia pro- fessoriks; luues ise selle ppetooli. Lhematest omaksetesleinama poeg perekonnaga a i Ont. Kadunu prines Vlgjijvelt, Vrumaalt, ppinud rtsepaks, rndas t Fe- terburgi, kust ta Se toimub iuteriuBUlfetele.

K u i on kllalda- selt sookdjaid, toimub leerilaager Yak Zoom liige kodus ap.

Search our digitized newspapers

Laagri vas- tutavaks juhiks on Aino Miks. Ernits oli agaralt tegev Bra- siia eestlaskonnas, Ims ta oli ise- seisvuse ajal Kodu-iSesti esinda- jaks Vlis-Eesti hingus. Kui va- nadus ktte judis ja ta aastaid ta- gasi leseks ji, pses ta elama vanade jaoks ehitatud linnaossa. Ta oli pidevalt huvitatud eestlaste elust laias maailmas, lugedes eesti lehti.

Minu snavtt Tor. Seltsi peakoosolekul ei oanud kellegi vas- tu isikUkult sihitud. Olles 25 aastat olnud selle seltsi liikmeks, Suurenda video mul igus selle tegevuskava arutamisel oma soove esitada E. Kuna Rem Andre kirjutis Ras- ke uskuda" on sihitud minule,;hi- batagu mul esile tuua jrgnust: Tor.

S-i peakoosolekul selgus,'et Selts noorendatud juhatuse; all'on tegevuses aktiviseerunud, liikmete arv tusnud peale ja ha suu- renemas, henduses sellega tege- vuse mitmekesistumine ja hoogus- tamine. Nib, et noortel on huvi teatri vastu.

Yak Zoom liige kodus

Teatritegijaid on olnud mit. Kunstide Kes te aasta- paar tagasi kutsus ellu oma noorte teatrigrupi ning alles md. Tienduskocaide ja teine lavastatud ja juhitud talentlike ja juba thelepanu vitnud noorte eneste poolt. Paraku on need olnud ja jnud vaheae- ta poola pritoluga isiku paavs- tiks valimist, nirkis peapiiskop, et lnemaailmas ldiselt eS.

Nd pn paavstiks isik, Yak Zoom liige kodus teab kuidas Moskvaga tuleb suhelda ja kes on juba-mrkinud, et ta ei kavatse usuvabaduse nudmise" olla tagasihoidlik. Seest vib el- la, kasu. Kesknukogu on pannut rhku mitmesuguste kontaktide oomisele Euroopas, vttes oma sealsete esindajate' kaudu osa mitmesugustest rahvusvahelistest konverentsidest.

Korraldati ka lemaailmne aktsioon Eesti ksi- muse tutvustamiseks seoses XJue seaduse alusel saadakse nd rgi kulul anda emakeelset pe- tust.

Vastavad tüdrukud Indias: Video Chat online Dating, tüdrukud ootavad teid Kui teile ei meeldi oma Mängu, lihtsalt vajutage jätka Tere tulemast Vastavad tüdrukud India-järgmise Põlvkonna Video-Dating kasutaja, kes tahab rääkida online inimestega, keda sa ei ole kunagi kohtunud, ptt nuppUuenduslik Video jututuba võimaldab teil ühendada hetkega tüdrukud oma Tuhanded.

Markiga, kuid kokkulepe puudub. Kauri loodab et kord saadakse probleemid lahendada. Michelson mrkis Saksamaa ldisele aruandele jrgnesid lhilevaated erimaadelt. Kesiknukogu peaesindaja le- maailmses Balti Nukogus L Pleer tutvustas Balti Maailmanu- kogu tegevust ja hiljuti toimunud Balti Foorumit, kus neljas eriko- misjonis arutati balti rahvaste va- badusvitluse ksimusi.

Kultuuri genees. Kultuuri päritolu teooriad (kontseptsioon)

Simonson tstis Rahvuskomitee tegevusest ese SA Kongressi kigile lkmee 2-lehddiljelise mrgukirja saat- mist, missugune mrgukiri tood ra ka kongressi protokollis.

Esitatud tegevusaruanne ja Selles korras ettenhtud Raiivus- kongressi moodustamise vs viks Rootsis adisimuse kohta esi- nevaid vastuolusid svendada. Seeprast oleks parem praegu seda korda v!

Yak Zoom liige kodus

Ka vajaks kava mnep osas muut- mist. Murulki ettepanek vetakse vastu 3 esindaja vastu ja 2 era- pooletuks jmist.

SFU Digitized Newspapers

Tegevuskava juurde esitatakse mitnieid sooviavaldusi ja tege- vuskava koos sooviavaldustega vetakse hel hlel vastu. Eesti Maja ja Tor. Selts on khaks, kus viks edeneda noorte pidevam teatritegevus. On saal etendusteks, ramid harjutusteks ja E. Selts tagab omia suure liik- meskonnaga ka tuumiku publiku- na. Meie olemasolevad psivamad teatrid pole just oma lahkhelide tttu ja koost puudumisel ko- haks noorteteatrile, klastades noori.

Kahjute on see nii, et he ad isikud ei vta osa nurin on viinud mitmeid tahtelisi noori eemale. Meie oma teatri tuleviku prast peaksid noored ohjad oma ktte vtma ja organiseeruma, oma soo- vikohaselt igusega esineda kus vaja ja sobiv ning vajaduse jrele ise valida ja kutsuda nuandjaid.

Yak Zoom liige kodus

Mis puutub vana kultuuritege- lane", mida R. Andre mulle kll ironiseerivalt omistab, siis niipal- ju, et hrra Andrele on k a selleks saada tee lahti, nagu igale teisele.

Muidugi seda sujuvamalt ja tule- musrikkamalt, mida suurem hari- duslik tagaphi. E t ma olla olnud kigil Kanada Eesti Teatri eten- dustel auklaliseks", siis ma ei mista seda vljendust!

Olen ki- Yak Zoom liige kodus eesti teatrietendustel jt. Ta mrkis,; et lemaailmse Eesti Kesknukogu ettepanekul asus Rootsi Eestlaste Esindus irganisatoorsete eeltde tegemisele, moodustades Rahvus- kongressi asomitee. Kongressi p- hikorra kava valmis kevadel ja saadeti hiljem maade keskorgani- atsioonidele tutvunemiseks ja seisukoha vtmiseks.

Tde- tel olnud oma kulu ja Mrjadeg Mida pikemaks venib eestlaste pagulasplv, seda rohkem tekib segaabielusid. Andre oli soovitanud kasutada, vastu saades oma programmi iie rituse.

Yak Zoom liige kodus

Jaht programmidele'V on ju nii tava- line. Tnan Rita! Andrele minu osa- vtt on olnud austav, siis tnan austuse eest!

Yak Zoom liige kodus

Vib a kohtume R Andiega vahest ka mnel eest- laste kultuuriritusel? Tnan Vaba Eestlase" toime- tust mulle lahkesti lubatud lehe ruumi eest. Lugupidavalt R ; ANTIK i korraldava komitee poolt vljattatud Rah- vuskongressi pidamise kord neb ette Rahvuskongressi korralda- mist lemaailmse Eesti Kesknu- kogu poolt Idnnitatud korra alu- sel j a oma koosseisu osas sama- suguse kvoorumiga, nagu olid moodustatud Rahvusikong- ressil on ettenhtud tkomisjo- nid, ettekannetega ettenhtud p hitmnadelV ning deklaratsiooni- de ja resolutsioonide vastuvtmi- ne.

Valimiste all seab A. Kurj Rootsi poolt esimehe kohale ta- gasi senise esimehe A. Andersoni ja M. K a r i Austraalia poolt L Heeri.

Pleer vtab oma kandi- datuuri tagasi ja A. Anderson valitakse hel hlel, kahe era- pooletuks jmisel esimeheks. SaviKaljo Popp asemik. Anson ja E. Vallaste asemik H. Revisjonik- misijoni lkmeiks valitakse A.

Hinno, A. Ruubas ja K. Peavolinikeajs Washingtoni Mis massaaz suurendada liige seksi litakse G. Buschmann ja K. Popp, Euroopa broo liikmeiks A. Joon- son, 0. Aule ja A. Luik, peadele- gaadiks Balti Maamanukogusse I. Pleer ja majandustoimkonna liikmeiks H. Lane-Lahesalu, A ; Mnnik ja H. Esto al- bumeid on veel ma eks.

Koosolek lppes hmni laulmi- s e keU 5 p. Kimstksitid kinkideks: ehted, merevaik, ahktd, pianep- dused. Ja kui ta sil ja tdi juurde soil ta end haigena, vq tununa.