Sõltuvalt saadud häälte arvust võib Riigikogu liikmeks saada isiku-, ringkonna- või kompensatsioonimandaadiga. Otsesed valimised ehk valimistulemuse kindlakstegemisel lähtutakse valimistel osalenud isikute tahteavaldusest, mitte valijameeste või mõne muu organi vahendusel tehtud otsustest. Liikmel on õigus kasutada Spordiklubi ja selles pakutavaid teenuseid vastavalt oma Treeningpaketile Lepingus sätestatud tingimustel või vastavalt Perioodikaardile või ühekordsele pääsmele kehtivatele tingimustele.

Seltsi listiga liitumine EIAS liikmetele on kiiremaks eriala puudutava info jagamiseks loodud postiloend ehk list.

Listiga liidetakse automaatselt kõik seltsi liikmed. Kui soovite listiga liituda, muuta oma e-maili aadressi või listist lahkuda, siis palume saata sellekohane e-mail seltsi juhatusele eias eias. Sa ei pea vanaduspensioni saamiseks uut taotlust esitama. Töövõimetuspensioni maksmist pikendame ka kõigile neile, kellele on ekspertiisiotsusega määratud töövõimetus kuni varem kehtinud vanaduspensionieani, kuid kelle vanaduspensioniiga seoses 1.

Pensioniiga, liigid ja soodustused

Näide 1. Linda on sündinud Linda vanaduspensioni iga on 64 aastat, mis saabub Maksame Lindale töövõimetuspensionit kuni Alates Häälte lugemise otsuste vastuvõtmisel korraldab elektroonilise üldkoosoleku puhul juhatus.

liikme vanuses ja suurused

Võimalusel elektrooniline koosolek salvestatakse. Üldkoosolekul on osalema õigustatud need liikmed, kes on Ühingu liikmed üldkoosoleku kutse väljasaatmise päevale eelneva päeva seisuga. Liige võib volitada teist liiget ennast üldkoosolekul esindama. Sellisel juhul vormistatakse vastav kirjalik volitus.

Liikmelepingu üldtingimused

Volitus ja nende arv lisatakse elektroonilisse osalejate nimekirja või tuuakse ära eraldiseisvas kinnituses üldkoosolekul osalemise kohta. Sellisel juhul jäävad kehtima ajaliselt varem antud volitused.

liikme vanuses ja suurused

Juhul, kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus kutsuda kokku korduskoosoleku, teatades sellest 7 päeva ette e-posti teel.

Korduskoosolek on otsustusvõimeline, sõltumata seal osalevate liikmete arvust. Üldkoosolek valib juhatuse esimehe ja juhatuse liikmed ning revisjonikomisjoni Ühingu liikmete seast kolmeks aastaks.

Liikmetele

Juhatusse kuulub 3—5 liiget, revisjonikomisjoni liiget, täpse suuruse määrab üldkoosolek iga koosseisu valimisel. Hääletamine on salajane ja selleks on 14 võimalust, sh elektrooniline hääletamine.

liikme vanuses ja suurused

Millised on valimisõiguse põhimõtted? Lähtuvalt põhiseaduse §-st 60 on Riigikogu valimised: Vabad valimised ehk valijal on õigus hääletada ilma surveta, oma tahte kohaselt. Valimistel on õigus osaleda kõigil hääleõiguslikel kodanikel. Õigus valimistel kandideerida on kõigil kandideerimisõiguslikel inimestel.

Üldised valimised ehk oodatud on kõigi täisealiste teovõimeliste kodanike osavõtt valimistest. Ebaproportsionaalseid valimistsensuseid kehtestada ei tohi. Ühetaolised valimised ehk igal valijal on üks hääl.

Kõigil valimistel antud häältel on võrdne kaal.

Riigikogu valimine

Kõigile kandidaatidele peavad valimistel olema tagatud võrdsed tingimused. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

liikme vanuses ja suurused

Korraline üldkoosolek möödunud majandusaasta aruande läbivaatamiseks ja kinnitamiseks kutsutakse kokku juhatuse määratud tähtajal hiljemalt ühe aasta möödudes eelmisest korralisest üldkoosolekust. Kirjalik teade üldkoosoleku kokkukutsumise kohta saadetakse kõigile liikmetele vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist, lisades üldkoosoleku päevakorra.

liikme vanuses ja suurused

Üldkoosolekule võib kooskõlastatult juhatusega kutsuda isikuid väljastpoolt Liidu liikmeskonda. Juhatus on kohustatud erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma ühe kuu jooksul vastava taotluse saamise päevast arvestades.

Riigikogu liikme staatuse seadus (lühend - RKLS)

Teade erakorralise üldkoosoleku toimumise kohta saadetakse liikmetele vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle pole liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole põhikirja punktis 3.

Baby and Child Care: Benjamin Spock Interview

Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik Liidu liikmed. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid kõigis küsimustes, ka neis küsimustes, mis ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.

Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Liidu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri.

liikme vanuses ja suurused

Esindajaks võib olla ainult teine Liidu liige. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Liidu liikmetest või nende esindajatest, kui põhikirjas või seaduses ei ole sätestatud teisiti.