Lubjarikkas pärismadalsoos valitsevad madalakasvulised tarnad ja pruunsamblad , rohkesti leidub lubjalembeseid liike, teiste seas käpalised. Eesmärk on taastada kaitsealustes rikutud soodes võimalikult looduslähedane seisund, mitte täiesti uute soode juurde tekitamine. Klindialuseid allikasoid on seni rikkunud astangusse rajatud vee ärajuhtimiskraavid: neist alla valguv vesi on muutnud looduskeskkonda klindi jalamil. Freesturvast kasutatakse iluaedade rajamisel, aedade mullastruktuuri parandamiseks, allapanuna loomakasvatuses ja fekaalgaaside sidujana kuivkäimlates. Hetkel käimasolevad sootaastamisprojektid loovad soo taastumiseks sobivaid tingimusi umbes 20 hektaril. Rannu soo Ida-Virumaal on tekkinud paenõos järve soostumisel, piirkonnas on rohkesti karstinähtusi.

Miks soid taastada? Kuidas ja kaua läheb aega? Miks on soode taastamine vajalik? Möödunud sajandi keskpaigast alates on soid intensiivselt kraavitatud. Tõmmates paralleele inimese kehaga, on kraavide kaevamine sohu justkui haavade lõikamine kätte või jalga.

Kuidas kusida oma peenise suurust Peenise suuruse valimus

Veri nagu vesigi voolab haavast kraavist välja. Kui juhtub, et veri ei hüübi vee väljavool ei pidurduhalveneb peagi kogu keha soo tavapärane toimimine. Tõsi, vahel ei ole sugugi mõistlik üritada taastada endist sookooslust, sest aastakümnete jooksul tekkinud uus kooslus on saavutanud oma tasakaalu, mille lõhkumine võib avaldada omakorda negatiivset mõju väärtuslikele liikidele.

Soode taastamine

See võib olla justkui valesti kokkukasvanud luu, mille lahtimurdmine võib lonkava inimese kõndimisvõimet vähendada veelgi. Samas Eesti soode näitel on paljudel juhtudel soo taastamine igati põhjendatud — nagu valesti kokkukasvanud luu küll, mille lahtimurdmine ja õigesti kokku kasvatamine halvendab mõneks ajaks inimese liikumisvõimet.

Samas peale taastumist enam inimene suurendab soo lonka ja vahest suudab isegi joosta. Kas meil praegu pole soid juba piisavalt, miks peab neid veel taastama?

Eesti sood

Soode kõrval on sama olulised ka kõik teised kooslused. Muidugi on vaja arvestada sellega, et kõik inimesed oma harjumuste ja soovidega samuti soode suurendab soo ära mahuks. Peamiseks märksõnaks on tasakaalu poole püüdlemine inimese ja teda ümbritseva keskkonna vahelises suhtes. Meil on palju rohkem soid kui Kesk-Euroopas, miks suurendab soo peame neid veel juurde tegema?

Me ei tee soid juurde, vaid taastame olemasolevate turbaalade rikutud osi. Suur erinevus Eesti kuivendatud sookoosluste ning Kesk- ja Lääne-Euroopa kuivendatud soode vahel on see, et meie sood on veel taastatavad. Lõunapoolsetel aladel on inimese mõju olnud tugevam — Kesk- ja Lääne-Euroopas on endised märgalad muudetud valdavalt põllumajandusmaaks.

Seal on märksa keerulisem luua tingimusi soo taastekkeks, võrreldes nt Eesti osaliselt kuivendusest mõjutatud soode või suurendab soo turbaaladega. Pidades silmas kliima soojenemist, on sooaladel süsiniku sidujana kanda oluline ökoloogiline roll. Samuti on märkimisväärne soode panus suurendab soo, mis paljudes riikides on vähenenud.

 1. Tallinn University
 2. Eesti sood – Vikipeedia
 3. Edgar KarofeldTÜ rakendusökoloogia vanemteadur Esiplaanil mahajäetud ja tagapool hästi taimestunud jääksoo neljandal aastal pärast korrastamist.
 4. Eesti sood hakkavad kliimamuutuste tulemusena enam süsinikku salvestama | Keskkond | ERR
 5. Eesti Loodus Sood kaitsevad vett Sood on nii veevarude kujunemis- ja säilitusalad kui ka looduslikud tasakaalustajad.
 6. Riisa raba Soomaal Soode tekkimine ja turba ladestumine on tingitud kliimast, pinnamoest ja pinnakattest ning hüdrogeoloogilistest tingimustest.
 7. Liikmete fotode suurimad suurused

Seetõttu ongi nõus nt prantslane või belglane andma oma raha Euroopa Liidu vahendite kaudu selleks, et taastaksime soid siin Eestis, sest paljudes riikides ei ole seda võimalik enam teha isegi kui väga tahaks. Soode näol on tegemist meie vastutuskooslusega, st kooslusega, mida nt Eestis leidub veel suhteliselt ohtralt, kuid mis mujal maailmas või regioonis peaaegu puudub.

Eesti sood hakkavad kliimamuutuste tulemusena enam süsinikku salvestama

Nii on selle riigi õigus, uhkus ja vastutus sellise koosluse toimimise eest seista. Kas loodus ise ei saa soo taastamisega hakkama? Vahel saab, vahel mitte. Kindlasti ei taastu soo sama kiiresti kui kunagi kaevatud kraave kinni ajades või ehitades tõkendid vee väljavoolule; palju sõltub ka senisest ja jätkuvast inimmõjust. Nagu suuremate haavade puhul on mõistlik lasta need puhastada ja kinni õmmelda, on ka soos kraavide kinniajamine asjakohane. Sel moel välditakse suuri arme ja inimese kui ka soo eluvõime taastub lühema aja jooksul ning vähemate tüsistustega.

Kas pole ohtu, et soid saab liiga palju ja me peame neid uuesti kuivendama hakkama? Soid ei taastekitata kindlasti suurendab soo palju. Neile lagesoodele lisandub ligikaudu ha soometsi.

Suurendab soo puudub andmestik selle kohta, kui suur osa soometsadest on olulise kuivendusmõjuga ning ei talitle enam sookooslusena. Looduskaitse arengukava näeb ette ohustatud sooelupaikade taastamise kaitstavatel aladel, mille suurendab soo tuleb aastaks taastada 10 ha madal- ja siirdesooelupaiku ning rabade servaalasid servamäred, siirdesoo- ja rabametsad, rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad kaitstavatel aladel. Hetkel käimasolevad sootaastamisprojektid loovad soo taastumiseks sobivaid tingimusi umbes 20 hektaril.

Eesmärk on taastada kaitsealustes rikutud soodes võimalikult looduslähedane seisund, mitte täiesti uute soode juurde tekitamine. Kuna taastamistegevused suurendab soo kaitstavatel aladel, ongi seal üks paljudest kaitse-eesmärkidest sookoosluste säilimine ja taastamine.

Nii puudub tulevikus oht ja vajadus neid soid uuesti kuivendada. Vt ka Kaitstavate soode tegevuskavakinnitatud Keskkonnaministeeriumis Mis minu jaoks sellest paremaks muutub, kui mõni soo ära taastatakse?

Suurus kondoomi peenise 15 cm Penise video mootmed

Kui elada Saaremaal ja nt Virumaal parandatakse ära riigimaantee, siis esmapilgul tundub ju ka, et mis minu jaoks sellest paremaks muutub. Samas kui on vaja Virumaale sõita, on ju hea, kui tee on aukudeta? Mis puudutab aga soid, siis on näiteks tuntav see, et tekib rohkem võimalusi soos käia matkamas ja marjul, suureneb võimalus kohata soole omaste liikide esindajaid. Samuti on kliima soojenemisest tingitud mõjud väiksemad; kevadised suurveed või tulvad ei kahjusta nii tugevalt inimeste eluolu; väheneb taastatud sooalade ning lähedal olevate metsade tuleohtlikkus vt Soode tähtsus.

 • Taiuslik isane peenise suurus
 • Miks soid taastada? Kuidas ja kaua läheb aega? — Soode taastamine
 • Sood on meile tähtsad ja kaitsevad meid - Metsa ABC - Maa Elu
 • Keskkond Täna avaldatud teadusartiklis selgitatakse Tartu Ülikooli sooteadlaste kaasabil, et soode poolt seotav süsiniku hulk sõltub geograafilisest asukohast.
 • Page 12 - Tallinn University P.
 • Aela-Viirika soo – Vikipeedia
 • Seksuaalsed liikmed keskmise suurusega
 • Suurenda liikme pallid

On ka ilmne, et pärast ÜRO kliimakonventsiooni jõustumist hakatakse süsinikuemissiooni hulka arvestama ka kuivendatud turbaaladelt eralduvat süsinikku — see aga säästab maksumaksja raha, sest taastatud, uuesti toimivad sood maksu alla ei lähe.

Miks me peame kohe taastamistööd teostama — kas seda ei saaks edasi lükata? Mida vähem aega on kuivenduskraavide kaevamisest möödas, seda kergem on taastada ka suurendab soo või endisele lähedast olukorda. Praegused taastamistööde mahud toetuvad looduskaitse arengukavale kuni ja kaitstavate soode tegevuskavale — ning kaitsealade kaitsekorralduskavadele.

Neis dokumentides on ära määratud ka taastamisalad ning tööde ajakava. Eesti on kõigist Läänemeremaadest tegelikult viimane, kus soode taastamisega alustatakse. Ühtlasi võimaldab see vältida naaberriikides tehtud vigu ja saavutada kohe parem tulemus. Kui kaua läheb aega soo taastumiseks?

Restricting the use of lead in the EU: towards sustainable outdoor shooting

Alati sõltub palju sellest, mida lugeda taastumise nn lõpp-punktiks. Näiteks kas loeme selleks endise veetaseme taastumist või turbatekke taastumist või soole omase taimestiku ja loomastiku taastumist? Samuti on oluline, millisest ajaskaalast me räägime. Kui sooala on taastumisvõimeline ja taastamine ka tehniliselt õnnestub, siis veetase võib tõusta soovitud tasemele pärast tammide ehitamist paari päevaga.

Turbasamblakatte taastumine oleneb sellest, kas veetase õnnestus tõsta piisavale tasemele ja kas paisud peavad.

okupatsiooni liikme suurendamiseks Harjutused Liikmete ulevaatuste suurendamiseks

Soole iseloomulike soon taimekoosluste taastumine võib aega võtta ühest suvest kümmekonna aastani. Sellest omakorda sõltub, millal hakkab turvas uuesti ladestuma.

Esimesi märgaladele iseloomulikke loomi võib kohata kohe pärast üleujutuse ja avatud maastiku tekkimist. Paljude liikide jaoks on aga elu loovaks tingimuseks väljakujunenud sootaimestik. Nende hulka võib arvata liblikad, kelle röövikud toituvad kindlatel rabataimedel, nagu villpea-aasasilmik; kiilid, kelle vastsed vajavad taimestunud lompe, näiteks valgelaup-rabakiil, pisiliidrik, põhja-läikkiil, kollatähn-läikkiil; kanarbikuga seotud raba-lepatriinu; jooksikud, kellele, on oluline taimestiku kujundatud pisimaastik ja mikrokliima, näiteks soo-süsijooksik ja ketasjooksik Agonum ericeti.

Sood on meile tähtsad ja kaitsevad meid

Lindudest kasutavad üleujutuse ära pardid, sookured, pikajalgsed kurvitsalised. Taimestiku ja turbasammalde arenedes liituvad mõned kahlajad, sookiur, hiljem põldlõoke, kadakatäks.

Võibolla kujuneb soodsas kohas uus tedremängki välja… ja siis tuleb kaljukotkas oma osa nõutama. Foto 1. Sootaastamisala viis aastat peale taastamistöid endisel kuivendusalal.

Aela-Viirika soo

Kraavid on vaevu tajutavad, kuna on täitunud soole iseloomuliku taimestikuga. Samuti on lausaliselt taastumas turbasammalde kooslus. Foto on tehtud Seitsemise Suurendab peenise suurust Soomes Kuidas soo taastamine toimub? Kas alati ühtmoodi?

Põhimõte on üldjuhul sama — st on vaja taastada veerežiim ning vajadusel eemaldada liigne puistu. Samas kõikide tingimuste silmaspidamine liigikaitselise ja kultuuripärandiga seonduv, eramaad, tulundusmetsad, taristu, kuivendussüsteemid, turbakaevanduste mõju jpm.

Kas kuskil on taastamine õnnestunud?