Tänan ette soovituste eest, kuidas oleks mul kõige mõistlikum toimida. Seega sõltub kaasomanike otsusest, kas Teile antakse see õigus või mitte.

See üürihind sisaldab mööbli maksumust, kinnisvara hooldust, kommunaalmakseid ja parkimiskohtade tasu territooriumil. Üksikuid komponente lepingu järgi eraldi välja tuua ei ole võimalik.

Ümberehitustööd pidi tegema OÜ Raldon omal kulul Politseiametiga eelnevalt sõlmitud üürilepingu lisa kohaselt. Samuti on lepingus kirjas, et kui rendileping soovitakse lõpetada esimese 5 aasta jooksul, tasub üürnik leppetrahvi, mis on võrdne 5 aasta üürisummaga, millest on maha arvatud üürimaksete kogusumma, mille üürnik on lepingu ülesütlemise päevaks tasunud.

Sama kuupäeva korraldusega k võimaldati ka Piirivalveametil üürida 20 aastaks m2 OÜ-lt Raldon aadressil Pärnu mnt Teine leping, millele Te oma kirjas viitate, sõlmiti Vabariigi Valitsuse Politseiametil lubati sõlmida ASiga Rondam 20 aastaks üürileping m2 suuruse kogupinna kasutamiseks asukohaga Tartus Riia Leping sõlmiti ka sarnastel tingimustel nagu varasem Politseiameti leping Tallinnas Pärnu mnt ja ruutmeetri hinnaks määrati Lepingu hind sisaldab mööbli kasutust ja kõiki kinnisvara korrashoiu teenuseid, kuid ei sisalda tugi- ja kommunikatsiooniteenuseid.

Juhin tähelepanu, et nimetatud lepingu sõlmimise lubamisel esitas Rahandusministeerium oma eriarvamuse.

 1. Nädala küsimus ja vastus - Tööecofarm.ee
 2. Suurenda liige mees
 3. В лесу было темно, хоть глаз выколи; один раз что-то очень большое вышло к нему из-за кустов.
 4. Küsimused ja vastused - Ühistuabi
 5. Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: Riigikogu liikme immuniteet | Õiguskantsler
 6. Рисунок оказался весьма неполным, и многое мне пришлось вложить от себя, импровизируя на ходу.

Rahandusministeerium märkis, et paremate renditingimuste saamiseks oleks võinud välja kuulutada riigihanke või vähempakkumise kuigi riigihangete seadus seda otseselt ei nõua. Samuti täheldati, et lepingust ei selgu, mis on need tugi- ja kommunikatsiooniteenused, mida üürisumma ei sisalda, ning et leping võiks näha ette võimaluse leping lõpetada ka enne 5 aasta möödumist ilma leppetrahvita. Vaatamata nendele märkustele andis Vabariigi Valitsus Politseiametile lepingu sõlmimise loa.

Küsimused ja vastused

Teie esitatud küsimustele saan vastata praegu järgmist: 1. Küsimusele vastamiseks antud kümne päeva jooksul ei ole võimalik kahjuks põhjalikult analüüsida ja sellest tulenevalt teha järeldusi selle kohta, kas lepingute sõlmimisel järgiti kõiki seadusi ning kas nimetatud lepingud on riigile kahjulikud või kasulikud.

Kusimus Vastus liikme suurus

Põhjalikumat analüüsi vajab just Samuti tuleb analüüsida muid võimalusi, mida tol hetkel sai kaaluda: Riigi Kinnisvara ASi või mõne muu äriühingu teenus, uue büroohoone ehitamine või olemasoleva renoveerimine. Samuti on küsimusele vastamise aeg olnud liiga piiratud, et leida nende hoonekomplekside praegust võimalikku rendihinda vabal turul ning võrrelda seda praegu makstavaga.

Kusimus Vastus liikme suurus

Põhitöökoha ja seeläbi ravikindlustuse olemasolu tõttu mind ravikindlustuse tekkeks vajalik sotsiaalmaksu miinimummäär ei puuduta. Soov oleks lihtsalt saada ettevõttest igakuiselt mingi summa kätte. Minu põhiline küsimus on ilmselt see, et kas see võib olla juhatuse liikme tasuna vormistatud, kui sisuliselt teen ka tööd osutan teenustmitte ei tegele ainult ettevõtte juhtimisega?

Kusimus Vastus liikme suurus

Ning kuna kuude lõikes jõuan teenust osutada üsna erinevas mahus ning samuti võib minu vajadus raha ettevõttest kätte saada kuude lõikes erineda, siis kas juhatuse liikme tasu võib olla igal kuul erinev? Järgnevalt vastan arupärija esitatud küsimustele ja, nagu härra Männik palus, loen nad ette.

Nädala küsimus ja vastus

Kuna haigekassa nõukogul lasub Eesti Haigekassa seaduse § 22 lõike 1 kohaselt haigekassale tekitatud kahju hüvitamise kohustus, siis kuidas hindate nõukogu liikmete kogemust ja kompetentsi haiguste, raviasutuste, raviteenuste üle otsustamiseks ning maksumaksja miljardite kroonide jagamise otsustamiseks, samuti aga otsuste eest vastutamiseks, arvestades liikmete eriala ja ametit?

Kompetentsi hindamine on iseenesest võimalik, kuid see eeldab eraldi projekti, professionaalseid hindajaid, metoodikat, vastavaid protseduure jne. Küll aga märgin, et ma ei leidnud seadusest vastust küsimusele, mille eest haigekassa ja tema nõukogu vastutavad. See on esmane eeldus ka kompetentsi hindamiseks.

Nõukogul on terve hulk ülesandeid, mis eeldavad teadmisi tervishoiusüsteemist, kuid peamine ülesanne on järelevalve juhatuse igapäevaste finantsjuhtimisotsuste üle. Süsteemi kulude, sealhulgas juhtimiskulude optimaalsuse hindamiseks ei pea nõukogu liige tingimata olema meditsiinilise haridusega.

Kusimus Vastus liikme suurus

Samas puudub keeld, et nõukogu ei võiks kohustuste täitmisel kasutada erialaeksperte. Kuidas Teie hinnangul saavad nõukogu liikmed praktiliselt milliste näitajate, määrade, kriteeriumide alusel vastutada solidaarselt "seaduste ja haigekassa põhikirja nõuete rikkumise ja oma kohustuste täitmata jätmisega haigekassale süüliselt tekitatud kahju eest" Eesti Haigekassa seaduse § 22 lõige 1?

Vastus Riigikogu liikme kirjalikule küsimusele: Riigikogu liikme immuniteet

Kas see on nn tühi ning mitterealiseeruv säte? See viimane on ehk olulisem. Haigekassa seaduse § 22 lõikes 1 sätestatus on peetud silmas eelkõige nõukogu liikmete varalist vastutust oma süüliste väärotsuste eest ja eraldi rõhutatud vastutuse solidaarsust. Selle vastutuse realiseerumine on arvatavasti võimalik vaid väga tõsise juhtumi korral.

Lugupeetud Riigikogu liikmed! Ma tahan kõigepealt tänada härra Männikut, kes puudutas oma arupärimises väga olulist teemade ringi. Kuna minule esitatud küsimused puudutavad suures osas haigekassa organite, juhatuse ja nõukogu vastutust, tahan enne küsimustele vastamist lühidalt käsitleda ravikindlustuse strateegiliste otsustuste ja nendega seotud vastutuse tasandeid.

Näiteks siis, kui pikema aja jooksul ei korraldata nõukogu koosolekuid, mis omakorda takistab haigekassal normaalselt funktsioneerida. Edasi, rikkumise puhul tekib süü tõendamise küsimus.

Küsimused-vastused

Kui konkreetsed kriteeriumid süü tuvastamiseks ja süüastmete määramiseks ei ole lahti kirjutatud, siis tuleb lähtuda teoorias tunnustatud üldistest seisukohtadest. Rikkumise olemasolu otsustatakse igal üksikjuhul eraldi. Ammendavat rikkumiste loetelu oleks võimatu anda ja seetõttu on vastutus seotud nõukogu tööülesannete nende loetelu on seaduses toodud täitmata jätmisega.

Kusimus Vastus liikme suurus

Nõukogu kui juriidilise isiku kollegiaalse organi vastutus on alati olnud vaieldav. Praktikas on selle realiseerumist raske ette kujutada, sest tavaliselt on süüdi konkreetne isik, mitte organ kui selline. Juhin Riigikogu liikmete tähelepanu veel kord sellele, et sisuliselt saab haigekassa juhtide ainsa selge varalise vastutusena määratleda ebaõigete või põhjendamatute maksetega kaasnevaid kahjusid.

 • Küsimused ja vastused Millised pädevustunnistused peavad olema korteriühistu juhatuse esimehel ja millised tegevjuhil kui need ametid ei kattu?
 • Print Austatud proua Ergma!
 • Plaanin siiski asutada OÜ, kuna ei soovi peale esimest aastat hakata tulumaksu ettemakseid tegema.
 • Kuidas suurendada peenise liikme paksust
 • Ülejäänud liikmemaksu kasutab Tartu AL tegevuskuludeks, et tagada liidu jätkusuutlikkus.
 • Suurenenud peenise foto alles parast

Haigekassa põhikiri võeti Vabariigi Valitsuse määrusega vastu 5. Kuidas hindate avaliku konkursi korraldust juhatuse esimehe kandidaadi leidmiseks haigekassa põhikirjas sätestatud korras, Eesti Haigekassa seaduse § 24 lõige 1?