Sarnane küsimus tekib ka tööajatabelitega, kui rahastaja neid nõuab. Tihti on selleks võimalus metsaomanikke üldse kontoris vastu võtta ning neid jooksvalt vajaliku teabega varustada. Seda punkti on tõlgendatud väga liberaalselt moel, et ta kehtib vaid juhatuse liikme tööga kaasnevate kohustuste ja vastutusega, olles niiöelda juhatuse liikme pidev palk.

Õiguste teostamine Liikmed teostavad oma õigusi ühistu suhtes üldkoosolekul, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

Juhatuse liikmete tasustamine projektide raames Millisel alusel ja kelle nõusolekul maksta juhatuse liikmetele töötasu või kompenseerida kulutusi projektide elluviimisel?

Õigus tutvuda majandusaasta aruandega 1 Vähemalt kümme päeva enne majandusaasta aruande kinnitamist otsustava üldkoosoleku toimumist esitab juhatus majandusaasta aruande ühistu asukohas liikmetele tutvumiseks. Liikme õigus teabele 1 Ühistu liikmel on õigus saada juhatuselt üldkoosolekul teavet ühistu tegevuse kohta. Kasumi jaotamine 1 Ühistu puhaskasum kantakse ühistu liikmete vahel jagamisele mittekuuluvatesse reservidesse. Dividende võib maksta üksnes kinnitatud majandusaasta aruande alusel.

Juhuvalim Juhuvalim koostatakse lihtsa või süstemaatilise juhusliku valiku teel. Lihtne juhuvalim saadakse, kui kindlaksmääratud mahuga populatsioonist eraldatakse liikmeid lihtsa juhusliku valiku teel ja seejuures on igal populatsiooni liikmel võrdne võimalus tõenäosus saada valimisse võetud. Lihtsa juhuvalimi koostamisel lähtutakse populatsiooni nimekirjast, mida nimetatakse valikuraamiks sampling frame ehk valikufreimiks. Valikufreimi kvaliteedist, selle täielikkusest sõltub valimi kvaliteet. See on nimekiri, mis sisaldab populatsiooni kõiki liikmeid.

Kui ühistu koostab konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande, otsustatakse kasumi jaotamine konsolideerimisgrupi konsolideeritud aruannete alusel. Dividendi suurus ja maksmine 1 Dividendi suuruse kinnitab üldkoosolek. Metsa ja selle majandamisega, toetuste taotlemise, hindade ja muu taolisega seotud infot on väga palju, ning ühistu aitab siin omanikul eristada olulist vähemolulisest.

Liikmete mahud ja suurused

Metsaühistu võrgustikus on lisaks eelnevale üheks täiendavaks teenuseks perioodiline infokiri, mille abil liikmed teavad täpselt, kuna läheneb mõni toetuse taotlemise voor, kuna hakkab peale taimede tellimine või kuidas metsatulusid deklareerida. Eesti riik toetab Metsanduslikku ühistegevust toetab samuti ka Eesti riik. Nii on erametsaomanike individuaalne ja grupinõustamine võimalik riigi toel.

Liikmete mahud ja suurused

Selleks on metsaühistutes riigi toetuse abil tööl konsulendid, kelle ülesanne ongi metsaomanikke nõustada. Reeglina ei pea erametsaomanikud esmase nõu saamiseks ise täiendavaid kulutusi tegema.

Tulundusühistuseadus (lühend - TÜS)

Ei otseselt, ega ka peidetud kujul. Igal juhul tasub alati uurida, kuidas piirkondlike ühistute liikmeskond on ühistu sees oma nõustamise korra kehtestanud.

Kes võib tasu määrata? Mittetulundusühingute seadus § ütleb, et juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

Liikmete mahud ja suurused

Seda punkti on tõlgendatud väga liberaalselt moel, et ta kehtib vaid juhatuse liikme tööga kaasnevate kohustuste ja vastutusega, olles niiöelda juhatuse liikme pidev palk. See tähendaks, et kui projektide elluviimisel teostab mingeid töölõike isik, kes on juhtumisi juhatuse liige, ei rakendu viidatud paragrahv, sest tegu pole tema töö tasustamisega juhatuse liikmena. Järelikult ei oleks tarvis üldkoosoleku otsust, juhatused töötavad valdavalt ju nagunii tasuta.

Liikmete mahud ja suurused

Juhuvalim Juhuvalim koostatakse lihtsa või süstemaatilise juhusliku valiku teel. Lihtne juhuvalim saadakse, kui kindlaksmääratud mahuga populatsioonist eraldatakse liikmeid lihtsa juhusliku valiku teel ja seejuures on igal populatsiooni liikmel võrdne võimalus tõenäosus saada valimisse võetud.

Palju maksab Metsaühistuga liitumine ja mida liikmemaksu eest saab?

Lihtsa juhuvalimi koostamisel lähtutakse populatsiooni nimekirjast, mida nimetatakse valikuraamiks sampling frame ehk valikufreimiks. Valikufreimi kvaliteedist, selle täielikkusest sõltub valimi kvaliteet. See on nimekiri, mis sisaldab populatsiooni kõiki liikmeid.

Valikufreimina kasutatakse näiteks rahvastikuregistrit, mingi piirkonna elanike tegelikku nimekirja, mingi kooli kogu õpilaskonna nimekirja jne. Kui populatsiooni liikmed on nummerdatud ja määratud sobiv valimi maht, siis valimi koostamiseks valitakse nimekirjast liikmeid mõne formaalse juhuslikkuse meetodiga.

Põhikirjaga võib ette näha, et liikme mittevaralised õigused lõpevad väljaastumisel või väljaarvamisel.